Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti Internet Invest, s.r.o. se sídlem Přátelství 252, 435 42 Litvínov 8, IČO: 28725204 (dále jako Provozovatel) a všech osob užívajících jejích služeb.
  2. Zpracování osobních údajů se řídí zákonem zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy a je ze strany Provozovatele prováděno zabezpečeným způsobem automaticky i manuálně.
  3. Údaje získané od uživatele dle těchto Zásad Provozovatel využívá k marketingovým účelům, zvláště za účelem vytvoření databáze uživatelů a za účelem zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Provozovatele anebo jeho obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám (obvykle v rozsahu: jméno, příjmení, popř. název či obchodní firma, adresa bydliště, sídla a provozovny, telefonní číslo, e-mailová adresa; v případě informací vyplývající z přihlášení přes sociální sítě navíc datum narození, vzdělání, apod.).

 2. Práva a povinnosti
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do databáze osobních údajů bez nutnosti předchozího oznámení dotčeným uživatelům.
  2. Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté uživatelem budou zpracovávány pro jeho potřeby a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě.
  3. V případě porušení povinností Provozovatele dle zákona č. 101/2000 Sb. má uživatel právo dle § 21 zákona požadovat na Provozovateli vysvětlení a požadovat, aby byl odstraněn vzniklý protiprávní stav.
  4. Provozovatel je oprávněn zmocnit nebo pověřit zpracováním osobních údajů jakékoli třetí osoby, včetně osob zahraničních.
  5. Provozovatel se zavazuje zabezpečit osobní údaje proti zneužití. V případě předání údajů třetím osobám v souladu se Zákonem a těmito Pravidly však Provozovatel nenese odpovědnost za jejich případné zneužití, s výjimkou odpovědnosti stanovené Zákonem.
  6. Uživatel bere na vědomí, že veškerá komunikace mezi uživatelem a Provozovatelem může být monitorována, a to výhradně za účelem záznamu jednotlivých transakcí, ochrany práv Provozovatele a vnitřní kontroly úrovně služeb Provozovatele. Monitorováním se v této souvislosti rozumí zejména záznam volání či elektronické komunikace.
  7. Přihlásí-li se uživatel ke stránce pomocí sociální sítě Facebook, pak bere na vědomí, že můžou být sdíleny odkazy a jakýkoliv obsah účtu uživatele na sociální síti Facebook.

 3. Zásady nakládání s osobními údaji
  1. Provozovatel nezpracovává osobní údaje uživatelů jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.Za tímto účelem si vždy uživatel musí podrobně prostudovat příslušné podmínky dané služby, kde jsou obvykle uvedena podrobnější pravidla pro nakládání s osobními údaji.
  2. Další údaje, které Provozovatel může shromažďovat v souvislosti s uživateli služeb, jsou například název poskytovatele internetových služeb a adresa IP, pomocí které se uživatel přihlašuje ke službám, datum a čas přístupu k těmto službám apod.
  3. Provozovatel může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo se souhlasem uživatele.
  4. Osobní údaje uživatel poskytuje Provozovateli dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno). Je-li pro uživatele v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, bude o této skutečnosti zvlášť informován.
  5. V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele služeb Provozovatel informuje o těchto zákonných právech: Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů).
  6. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.
  7. Předáním informace o své e-mailové adrese uděluje uživatel Provozovateli souhlas k zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak.
  8. Případný nesouhlas s předáváním osobních údajů je nutný vyjádřit písemně výhradně elektronickou formou na kontantní údaje Provozovatele.

 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů
  1. Uživatel svou registrací v souladu s těmito Zásadami poskytuje Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v registračním formuláři, a to k marketingovým účelům, zvláště za účelem vytvoření databáze uživatelů a za účelem zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Provozovatele na dobu 10 let.
  2. Uživatel dále potvrzuje, že byl Provozovatelem coby správcem osobních údajů informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Uživatel bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.
  3. Uživatel svou registrací v souladu s těmito Zásadami rovněž vyslovuje souhlas ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Uživatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat.
  4. Poskytovatel je oprávněn uživatelům zasílat jakékoli e-mailové a SMS zprávy, včetně zpráv obsahujících informace o poskytovaných službách Provozovatele či o produktech a službách svých či třetích osob.
  5. Nebude-li si uživatel nadále přát, aby mu byla prostřednictvím elektronické pošty zasílána obchodní sdělení, oznámí tuto skutečnost písemně Provozovateli výhradně způsobem elektronické komunikace.

 5. Všeobecná a závěrečná ustanovení
  1. Uživatel prohlašuje, že se před registrací seznámil s těmito Zásadami.
  2. Tyto Zásady nakládání s osobními údaji jsou účinné počínaje dnem 24.6.2013. Pro případné připomínky a dotazy k nás kontaktujte.

Nejprodávanější pobyty

Mohlo by Vás zajímat

Chcete být informováni
o nových slevách?

odhlásit z odběru

Často hledáte