Všeobecné podmínky poskytování služby AkceDNES.cz

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Všeobecné podmínky poskytování služby AkceDNES.cz upravují práva a povinnosti společnosti Internet Invest, s.r.o. se sídlem Přátelství 252, 435 42 Litvínov 8, IČO: 28725204 (dále Poskytovatel) a všech osob užívajících jejích služeb na serveru www.AkceDNES.cz a jejich subdoménách.

 2. Výklad pojmů
  1. Aktivací služby se rozumí zahájení poskytování služby ze strany Provozovatele bez zbytečného odkladu formou registrace uživatele.
  2. Kontaktní adresou Uživatele se rozumí e-mailová adresa zadaná Uživatelem při registraci či oznámená později způsobem stanoveným pro oznamování změn údajů. Uživatel je povinen udržovat tuto adresu v provozuschopném stavu tak, aby na ni mohl přijímat e-mailové zprávy zaslané Poskytovatelem.
  3. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nezasílá zprávy opakovaně ani v případě, kdy mu server e-mailového účtu Uživatele zašle zprávu o tom, že e-mailová zpráva Poskytovatele nemohla být doručena. Je proto doporučováno pravidelně kontrolovat obsah informační části Serveru za účelem prověření nových informací sdělovaných Poskytovatelem.
  4. Registrací se rozumí vyplnění alespoň všech povinných údajů Registračního formuláře, vyjádření souhlasu s Pravidly a potvrzení uzavření Smlouvy ze strany Poskytovatele. Registraci lze provést také přístupem přes aplikaci provozovanou Poskytovatelem na stránce www.facebook.com.
  5. Registračním formulářem je formulář dostupný na Serveru, jehož vyplnění je podmínkou Registrace. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech vyžadovat předložení dalších dokladů a informací Uživatele.
  6. Uživatel je taková osoba, která vyplní a odešle příslušný registrační formulář na AkceDNES.cz nebo letaky.AkceDNES.cz. Dále také na www.facebook.com, následně potvrdí svou registraci z emailové adresy zadané při registraci a stane se uživatelem služeb Facebook, a zároveň klikne na přístupové stránce k některé z aplikací provozované Poskytovatelem na tlačítko „Přejít do aplikace“ nebo jiné přístupové tlačítko, čímž vyjádří souhlas s podmínkami užití aplikace a s Pravidly.
  7. Službou se rozumí služba AkceDNES.cz zajišťovaná Poskytovatelem. Aktuální informace o rozsahu Služby jsou veřejně přístupné prostřednictvím stránky Poskytovatele. Službu je možné využívat pouze po akceptaci Podmínek, provedení registrace na Serveru a potvrzení Smlouvy ze strany Poskytovatele.
  8. Uvedené ceny jsou získávány z oficiálních zdrojů prodejců. Zobrazené akce mají platnost vždy do uvedeného data nebo do vyprodání zásob. Fotografie produktů jsou ilustrační. Portál AkceDNES.cz má pouze informativní charakter.

 3. Zahájení a způsob poskytování Služby
  1. Provedením Registrace Uživatel zcela akceptuje tato Pravidla.
  2. Provedením Registrace Uživatel prohlašuje, že dosáhl věku 18 let, v případě právnické osoby je řádně založen a vznikl ve smyslu příslušných právních předpisů a je v potřebném rozsahu způsobilý k právním úkonům.
  3. Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout poskytování Služby (neakceptovat návrh na uzavření smlouvy). Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytování Služby zejména v případech, kdy Uživatel uvedl v registračním formuláři nepravdivé či zavádějící informace, porušuje své závazky vůči Poskytovateli vyplývající z jiného právního vztahu, či v posledních 6 měsících takové své závazky porušoval.
  4. Každý Uživatel se může zaregistrovat k užívání Služby pouze jednou registrací. Zjistí-li Poskytovatel, že se Uživatel zaregistroval k poskytování služby více registracemi, je oprávněn některou z nich – či všechny – zrušit s okamžitou účinností (odstoupit od příslušných Smluv).
  5. Poskytovatel poskytne Uživatel oprávnění přístupu ke Službě a nenese odpovědnost za žádné zneužití této Služby. Při zneužití Služby Uživatelem či osobou, jíž Uživatel jakkoliv umožnil přístup ke Službě (včetně své nedbalosti) odpovídá za takové zneužití Služby a škodu tím způsobenou v plném rozsahu Uživatel.
  6. Uživatel se zavazuje řádně využívat hesla pro přístup k AkceDNES.cz. Uživatel se zavazuje nakládat s veškerými údaji a hesly umožňujícími přístup ke Službě jako s důvěrným údajem a chránit je odpovídajícím způsobem proti zneužití, zavazuje se neposkytovat tyto údaje třetím osobám, vyjma osob u nichž je to nezbytné a jež jsou v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k Uživateli.
  7. Poskytovatel nenese odpovědnost za bezpečnost Uživatelova systému.
  8. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby v přenosu, porušení přenosu dat nebo za bezpečnost údajů během přenosu prostřednictvím prostředků jiných subjektů.
  9. Poskytovatel se zavazuje umožnit Uživatelovi seznámit se s platným zněním těchto Pravidel a další specifikací Služby. Veškeré výše uvedené dokumenty jsou přístupné na AkceDNES.cz. Poskytovatel je oprávněn měnit výše uvedené dokumenty bez předchozího upozornění.
  10. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně přerušit přístup ke Službě, a to v případě, kdy to bude nezbytné z technických důvodů, v případě krizového stavu vyhlášeného podle zvláštních právních předpisů, dále v případě, kdy Uživatel způsobí (byť nezaviněně) poruchu či omezení jakékoliv části Služby, Uživatel poruší Podmínky užívání Služby nebo kdy Uživatel bude neoprávněně využívat data, systémy a sítě Poskytovatele, nebo bude neoprávněně zkoušet, zkoumat či jakýmkoliv jiným způsobem testovat zranitelnost systémů nebo sítí Poskytovatele.
  11. V případě, že se Uživatel zapojí do soutěže AkceDNES.cz, bude v případě výhry Uživatel kontaktován Poskytovatelem telefonicky nebo emailem na kontaktní údaje poskytnuté Uživatelem při registraci. Výhra je vyplácena výslovně na bankovní účet Uživatele, který sdělí Poskytovateli.

 4. Změna údajů
  1. Poskytovatel je oprávněn provádět kdykoliv změny technických specifikací Služby.
  2. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto Podmínky. Každá taková změna je účinná okamžikem jejího zveřejnění na AkceDNES.cz.
  3. V případě, kdy Uživatel nebude souhlasit se změnami prováděnými Poskytovatelem, je Uživatel oprávněn od Smlouvy odstoupit zrušením registrace - zasláním žádosti emailem na: letaky (zavináč) akcednes.cz.
  4. Uživatel je povinen oznámit Poskytovateli změnu svých identifikačních údajů prostřednictvím příslušného formuláře na Serveru.
  5. Odesílaná zpráva se považuje Poskytovatelem za doručenou v okamžiku odeslání příslušné e-mailové zprávy na Kontaktní adresu Uživatele, dále v případě kdy bude Uživateli na jeho Kontaktní adresu doručena potvrzující automatická zpráva Poskytovatele o doručení zprávy odeslané Uživatelem prostřednictvím příslušného formuláře na Serveru a nebo v okamžiku jejího uveřejnění na Serveru

 5. Reklamace
  1. Tento článek upravuje odpovědnost Poskytovatele za vady při poskytování Služby a dalších souvisejících činností.
  2. Poskytovatel odpovídá v rozsahu zde uvedeném za vady v poskytování Služby v případě, kdy k těmto vadám došlo zaviněním Poskytovatele.
  3. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Uživateli vznikne v důsledku přerušení poskytování Služby nebo vadného poskytnutí Služby.
  4. Poskytovatel neodpovídá za škodu ani jiné újmy, které vzniknou v důsledku skutečnosti, že Uživatel neoznámí Poskytovateli změnu svých identifikačních či jiných údajů.
  5. Reklamaci je možné uplatnit jen na kontaktních místech Poskytovatele uvedených v informační části Serveru a prostřednictvím formuláře na Serveru.
  6. Reklamaci je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od reklamované situace.
  7. Poskytovatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace a v případech, kdy vyřízení reklamace vyžaduje projednání se zahraničním provozovatelem, do 2 měsíců ode dne doručení reklamace.

 6. Ukončení poskytování služby
  1. Uživatel není povinen Službu využívat.
  2. Kterákoliv ze smluvních stran může okamžitě ukončit Smlouvu výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu - a to prostřednictvím žádosti emailem nebo telefonicky podle kontaktních údajů uvedených na AkceDNES.cz.
  3. Smluvní vztah končí také úmrtím Uživatele nebo zánikem právnické osoby.
  4. Je-li zákazníkem Spotřebitel, má dále právo odstoupit od smluv uzavřených s použitím prostředků komunikace na dálku ve smyslu § 52 odst. 3. aktuálního Občanského zákoníku bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od Aktivace Služby.
  5. Veškeré právní úkony směřující k ukončení účinnosti Smlouvy musí být učiněny formou elektronické komunikace.

 7. Nakládání s osobními údaji a Souhlas se zpracováním údajů
  1. Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a je ze strany Poskytovatele prováděno zabezpečeným způsobem automaticky i manuálně.
  2. Údaje získané od Uživatele dle těchto Pravidel bude Poskytovatel zpracovávat a využívat k marketingovým účelům, zvláště za účelem vytvoření databáze Uživatelů a za účelem zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Poskytovatele anebo jeho obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám (obvykle v rozsahu: jméno, příjmení, popř. název či obchodní firma, adresa bydliště, sídla a provozovny, telefonní číslo, e-mailová adresa; v případě informací vyplývající z přihlášení přes sociální sítě navíc datum narození, vzdělání, apod.).
  3. Poskytovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do databáze osobních údajů bez nutnosti předchozího oznámení dotčeným Uživatelům.
  4. Poskytovatel prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté Uživatelem budou zpracovávány pro jeho potřeby, nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě s výjimkou partnerů Poskytovatele (Internet Production, s.r.o. se sídlem nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, IČO: 24205389. Tato firma je také ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, oprávněna zasílat Uživatelům jakékoli e-mailové a SMS zprávy, včetně zpráv obsahujících informace o poskytovaných službách Poskytovatele či o produktech a službách svých či třetích osob.).
  5. V případě porušení povinností Poskytovatele dle zákona č. 101/2000 Sb. (dále jen „Zákon“), má Uživatel právo dle § 21 Zákona zejména požadovat na Poskytovateli vysvětlení a požadovat, aby byl odstraněn vzniklý protiprávní stav.
  6. Poskytovatel je oprávněn zmocnit nebo pověřit zpracováním osobních údajů jakékoli třetí osoby, včetně osob zahraničních.
  7. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit osobní údaje proti zneužití. V případě předání údajů třetím osobám v souladu se Zákonem a těmito Pravidly však Poskytovatel nenese odpovědnost za jejich případné zneužití, s výjimkou odpovědnosti stanovené Zákonem.
  8. Uživatel bere na vědomí, že veškerá komunikace mezi ním a Poskytovatelem může být Poskytovatelem monitorována, a to výhradně za účelem záznamu.
  9. Přihlásí-li se Uživatel ke stránce pomocí facebook.com, pak Uživatel bere na vědomí, že můžou být sdíleny odkazy a jakýkoliv obsah účtu Uživatele na sociální síti Facebook.
  10. Uživatel svou Registrací v souladu s těmito Pravidly poskytuje Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů, poskytnutých v registračním formuláři, a to k marketingovým účelům, zvláště za účelem vytvoření databáze Uživatelů a za účelem zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Poskytovatele na dobu 10 let.
  11. Uživatel dále potvrzuje, že byl Poskytovatelem coby správcem osobních údajů informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Uživatel bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat, prostřednictvím emailu nebo telefonu podle kontaktních údajů AkceDNES.cz.
  12. Uživatel svou Registrací v souladu s těmito Pravidly rovněž vyslovuje souhlas ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
  13. Nebude-li si Uživatel nadále přát, aby mu byla prostřednictvím elektronické pošty zasílána obchodní sdělení, oznámí tuto skutečnost Poskytovateli emailem nebo telefonicky.

 8. Všeobecná a závěrečná ustanovení
  1. Uživatel prohlašuje, že se před registrací seznámil s podmínkami poskytování služby, s Pravidly, se způsobem užívání služby, úhradou poplatků, odstraňování závad, uplatňováním práv z odpovědnosti za vady a v celém rozsahu s nimi bez výhrad souhlasí.
  2. Uživatel souhlasí, že bude používat službu pouze pro své vlastní potřeby.
  3. Vzhledem k tomu, že jsou k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky, informuje Provozovatel uživatele o tom, že uzavřená smlouva je archivována v elektronické podobě.
  4. Právní vztahy při poskytování služby se řídí právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
  5. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Pravidly jsou příslušné české soudy.
  6. Tato Pravidla jsou účinná počínaje dnem 24.6.2013

Nejprodávanější pobyty

Mohlo by Vás zajímat

Chcete být informováni
o nových slevách?

odhlásit z odběru

Často hledáte